Slider Offer Banner

Dohoda o umožnění internetových kontrolních nákupů

Obchodní podmínky

a) Informace o prodávajícím

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je společnost Petr Kovanda se sídlem V paloukách 812, Zruč nad Sázavou, 28522, IČO: 64165426, DIČ: CZ7901224166. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).b) Kontakní údaje

Společnost/FO: Petr Kovanda
Sídlo: V paloukách 812 Zruč nad Sázavou 28522
IČO: 64165426
DIČ: CZ7901224166
Email: petr.kovanda@autorskesperky.com
Telefon: +420 605 320 086 
Bankovní spojení do ČR: 2900193150/2010                                                                                                                                                                 c) Způsob platby

Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího.

a)
Platba převodem
2900193150/2010 zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

b) Platba při převzetí zboží (dobírka)  – platíte při převzetí zboží

c) Platba hotovostí - při osobním předáníd) Způsob dodání

Balíčky jsou odesílány Českou poštou.e) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.kupujícího.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii. f) Reklamační podmínky

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. 

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
 g) Náklady na dodání zboží

Náklady na přepravu hradí kupující, ceny za dopravu jsou následující:  

a) Osobní odběr - zdarma

b) Dodání zboži českou poštou v ČR zdarma

c) Do zahraničí dle tarifu české poštyh)  Nejsem plátce DPH.e)  Zpracování osobních údajů

a) Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

b) Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

c) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Dohoda o umožnění internetových kontrolních nákupů

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY

Puncovní značky

JAKÉ ŠPERKY SE NEMUSÍ PUNCOVAT

Výjimku představují šperky v podlimitní hmotnosti, která u zlata a platiny představuje 0,52 g a u stříbra 3.49 g. Ty kontrole puncovního úřadu nepodléhají, nemusí tedy být označené státní puncovní značkou, ale naopak je u nich povinné označení ryzostní. Například šperk ze stříbra ryzosti (925/1000) musí být označen ryzostním číslem 925.

Dohoda o umožnění internetových kontrolních nákupů